Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 31.07.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 31.07.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 74

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.07.2009 година, Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разкриване на „Дневен център за деца с увреждания” на територията на община Девин.

 

Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка  № 394 от 28.07.2009 година на инж. Здравко Василев- кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 36 а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с чл17, ал.1, т.7 от ЗМСМА

 

 

РЕШИ:

 

 1.Дава съгласие в гр. Девин да бъде разкрит „Дневен център за деца

с увреждания”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2010 година, с капацитет 15 места.

 2.Дневният център за деца с увреждания да бъде разкрит в недвижим

имот – частна общинска собственост – обособена част от 165 / сто шесдесет и пет/ кв.м. от югозападното крило на първия етаж на Детска градина в гр.Девин, ул.”Гордьо войвода”, кв.49, УПИ ХІІ по ПУП на гр.Девин.

            3. Упълномощава кмета на община Девин да предприеме всички необходими действия по процедурата за разкриване на  Дневният център за деца с увреждания”.

 

/17-14-14/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.07.2009 година, Протокол №10

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Девин с проект „Канализационна и водопроводна мрежа на с.Гьоврен, община Девин” за финансиране от ПУДООС.

 

Общински съвет- Девин, след като се запозна с Докладна записка  № 382 от 20.07.2009 година на инж. Здравко Василев- кмет на Община Девин, становища на постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване , на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 , във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

 

РЕШИ:

 

 1. Удостоверява, че дейностите, свързани с реализацията на обект

„Канализационна и водопроводна мрежа на с.Гьоврен, община Девин” съответстват на приоритетите на „Общински план за развитие на община Девин 2007 – 2013 година”.

 2. Дава съгласие община Девин да кандидатства за финансиране от

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС/ на проект „„Канализационна и водопроводна мрежа на с.Гьоврен, община Девин”

 

/17-16-13/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.07.2009 година, Протокол №10

 

ОТНОСНО:  Формиране на паралелки под норматива на Наредба № 7 от 29.10.2000 година за 2009/ 2010 година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата.

 

                   Общински съветДевин, след като се запозна с докладна записка с вх.№ 379 от 17.07.2009 година на инж. Здравко Василев- кмет на община Девин, становищата на постоянните комисии, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА , чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена и Решение № 29 от 23.01.2009 година на Министерски съвет

 

Р   Е   Ш  И  :

 

                     1. Определя броя на паралелките и броя на учениците  за 2009 / 2010 учебна година под норматива на Наредба № 7 / 29.12.2000 година на МОН по училища, както следва:

         1.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Девин – кв. Настан

                     І  клас                     - 14 ученика       -  1 самостоятелна паралелка

                   ІІ  и ІV клас              - 15 ученика        - 1 слята паралелка

                   VІ клас                      - 10 ученика        - 1  самостоятелна паралелка

                   VІІ  клас                    - 10 ученика        - 1  самостоятелна паралелка

         1.2. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно

                    І  клас                    –   11 ученика        -  1  самостоятелна паралелка

                   ІІІ клас                     -  12 ученика         - 1  самостоятелна паралелка

                   V клас                       - 10 ученика         - 1  самостоятелна паралелка

                   VІІ клас                     - 12 ученика         - 1  самостоятелна паралелка

                   VІІ и VІІІ клас          - 10 ученика         - 1  самостоятелна паралелка

          1.3. ОУ „Пейо Яворов” – с. Гьоврен

                    ІІІ и ІV клас              - 12 ученика         - 1  слята паралелка                   

                    V и VІІ клас              - 12 ученика         - 1  слята паралелка          

                   2. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година на МОН, възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Министъра на образованието и науката за формиране на паралелки с по- малко от 10 ученика в училищата, както следва: 

       2.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Девин – кв. Настан

                   V клас                        - 9 ученика          - 1 самостоятелна паралелка

                   VІІІ клас                    - 9 ученика          - 1 самостоятелна паралелка

        2.2. ОУ „Гео Милев” , с.Грохотно

                  ІІ клас                         – 9 ученика          - 1 самостоятелна паралелка

        2.3. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен                   

                  І клас                      -  9 ученика        - 1 самостоятелна паралелка                  

                 VІІІ клас                   - 9 ученика        - 1 самостоятелна  паралелка            


 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.07.2009 година, Протокол №10

 

ОТНОСНО: Подаване на оставка от г-н Елин Елинов Андреев, като председател на Общински съвет – Девин..

 

Общински съвет- Девин, след като се запозна със Заявление № 381 от 20.07.2009 година на Елен Елинов Андреев- председател на Общински съвет - Девин и гласуване , на основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.3, т.1  от ЗМСМА

 

 

РЕШИ:

 

1.      Освобождава от длъжността Председател на Общински съвет –

гр.Девин г-н Елин Елинов Андреев, считано от 06.07.2009 година.

 

/17-16-16/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/Карамфил Каров/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.07.2009 година, Протокол №10

 

ОТНОСНО:  Избор на Временна комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – гр.Девин.

 

Общински съвет- Девин, на основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, ал.1,т.3  от ЗМСМА

 

 

РЕШИ:

 

1.      Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за избор

на Председател на Общински съвет – Девин, в състав :

             

                   Председател     – Юлия Дабанова

                   Секретар           – Кремена Сталева

                   Член                  – Николай Сазарлиев.

 

/17-16-16/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/Карамфил Каров/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 31.07.2009 година, Протокол №10

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет – Девин.

 

Общински съвет- Девин, на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА  и Протокол на комисията по провеждане на тайното гласуване за избор на Председател на Общински съвет - Девин

 

 

РЕШИ:

 

1.      Избира за председател на Общински съвет – Девин г-н инж. Карамфил

Фиданов Каров.

 

/17-16-15/

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/Карамфил Каров/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер