Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.06.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 30.06.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 65

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Девин през 2009 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 348 от 23.06.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 година,

РЕШИ:

     1. Приема Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Девин през 2009 година, съгласно приложението.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия за подаване на искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на Община Девин по реда и условията на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 година.

/17-11-11/

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 66

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Изменяне и допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 299 от 15.05.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси,

РЕШИ:

     1. Изменя и допълва Приложение №3 „Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин” към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно приложението.

/17-12-12/

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 67

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Допълване на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 342 от 17.06.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ: 

     1. Допълва Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин, като към чл.3 добавя следните точки:

     1.1. т.17„Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и използването на неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на властта, скарване, сбиване и други действия с които се нарушава обществения ред и спокойствие.”;

     1.2. т.18„Използването на ластици, прашки и други подобни приспособления за хвърляне на камъни и взривяване на бомбички, стрелба с огнестрелно оръжие и други средства, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите и представлява опасност за техния живот.”.

/17-12-12/ 

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Определяне на участниците спечелили конкурса за учредяване право на строеж.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 322 от 03.06.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.79 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ: 

     1. Определя за спечелили конкурса участници за учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, както следва:

     1.1. Атанас Димитров Дългъчев, с.Михалково - УПИ VІІІ, кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 72 кв.м. с предложена цена 1 001(хиляда и един) лева без ДДС и съгласно приетите с офертата условия да запази предмета на дейност на изградения обект за хранителен магазин в продължение на 10 години.

     1.2. Тодор Стоев Гуглев, с.Михалково - УПИ ІХ, кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 82 кв.м. с предложена цена 900(деветстотин) лева без ДДС и съгласно приетите с офертата условия да запази предмета на дейност на изградения обект за търговия в продължение на 10 години.

     1.3. „ГЕА- Ватер” ООД, с.Михалково - УПИ Х, кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 66 кв.м. с предложена цена 1 000(хиляда) лева и съгласно приетите с офертата условия да запази предмета на дейност на изградения обект за офис в продължение на 10 години.2. Утвърждава проектите на договорите за учредяване право на строеж върху общинските недвижими имот посочени в т.1 на решението.

/17-12-12/

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проекти „Реконструкция и модернизация на спортна площадка”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 350 от 25.06.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2 и чл.23 ал.3 от Наредба №Н-1 от 08.02.2007 година  за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности,

РЕШИ:

     1. Дава  съгласие Община Девин да кандидатства пред Държавната агенция за младежта и спорта с проект „Реконструкция и модернизация на спортна площадка, намираща се в кв. 65, парцел ІІ, гр. Девин”.

     2. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Държавната агенция за младежта и спорта с проект „Реконструкция и модернизация на спортна площадка, намираща се в ОУ ”Гео Милев”, с. Грохотно”.

     3. Одобрява финансовото участие на община Девин в размер на 5 910 лева за проекта по т.1 от общата стойност на проекта, равна на 98 488,15 лева.Собствените средства за съфинансиране на проекта да се осигурят от местни приходи.

     4. Одобрява финансовото участие на община Девин в размер на 5 986 лева за проекта по т.2 от общата стойност на проекта, равна на 99 751,81 лева.Собствените средства за съфинансиране на проекта да се осигурят от местни приходи.

     5. Възлага на кмета на община Девин да извърши необходимите процедури по подготовката, кандидатстване и изпълнение на проектите по т.1 и т.2.

/17-12-12/ 

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 70

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Определяне на средищно училище в Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 307 от 26.05.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §6в, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от Постановление №84/06.04.2009 год. на Министерския съвет,

РЕШИ:

     1. Предлага на Министерския съвет в Списъка на средищните училища за учебната 2009/2010 година да се запази СОУ„Христо Ботев” – гр.Девин.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да внесе мотивирано предложение за средищното училище по т.1 в Министерството на образованието и науката в срок до 15 август 2009 година, като към предложението се приложи и становище на началника на Регионалния инспекторат по образование – гр.Смолян.

/17-10-10/

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 71

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 320 от 03.06.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване с площ 42(четиридесет и два) кв.м., за изграждане на пристройка с гараж, върху общински недвижим имот - УПИ ХІІ, кв.128 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан  на Момчил Бориславов Илиев и Ирина Атанасова Илиева за сумата от 273(двеста седемдесет и три) лева без ДДС, съгласно скица №81 от 13.02.2009 година.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-10-9/ 

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №64 от 21.05.2009година на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №837-ПО от 08.06.2009 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Отменя свое Решение №64 от 21.05.2009 година по Протокол №8.

/17-11-11/ 

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.06.2009 година, Протокол №9

     ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №57 от 24.04.2009година на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №696-ПО от 19.05.2009 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ: 

     1. Отменя свое Решение №57 от 24.04.2009 година по Протокол №7.

/17-11-11/ 

                                              Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер