Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 21.05.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 21.05.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 58

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Промяна на финансирането на ПГЕ„Александър Степанович Попов” – гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 273 от 08.05.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде извършена промяна във финансирането на ПГЕ„Александър Степанович Попов” – гр.Девин от чрез Министерството на образованието и науката, на чрез Община Девин, считано от 01.09.2009 година.

     2. Промяната на финансирането да се извърши на базата на натуралните показатели за учебната 2009/2010 година и съгласно Списък-образец №1 на ПГЕ„Александър Степанович Попов” – гр.Девин за 2009/2010 учебна година.

     3. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия пред Министъра на образованието и науката за промяна във финансирането на ПГЕ„Александър Степанович Попов” – гр.Девин от чрез Министерството на образованието и науката, на чрез Община Девин.

/17-14-11/

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Прекратяване на договора за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 298 от 18.05.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.62, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.6, ал.1 и чл.13 от Закона за търговския регистър,

РЕШИ:

     1. Поради изтичане срока на договора за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност от 19.05.2005 година  сключен между кмета на Община Девин и д-р Антим Недков Недев, на основание чл.17 от посочения договор освобождава д-р Антим Недков Недев от длъжността „управител” на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД - гр.Девин считано от 22.05.2009 година, без да го освобождава от отговорност.

     2. Избира за временно изпълняващ длъжността „управител” на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД за срок до утвърждаване на „управител” от Общинския съвет д-р Яна Григорова Седянкова - Карабаджакова и му определя възнаграждение в размер  на 230 % от средната месечна брутна заплата в лечебното заведение.

     3.Задължава  новоизбраният управител да предприеме действия по вписване на посочените по-горе обстоятелства.4.Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД с д-р Яна Григорова Седянкова - Карабаджакова.

/17-14-13/ 

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет-анализа за дейността на РС „ПБС” - Девин. Общински съвет- Девин, след като разгледа Отчет-анализа за дейността на РС „ПБС” - Девин с вх.№ 247 от 13.04.2009 година на инж.Йордан Радев – началник на РС „ПБС” – Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема Отчет-анализа за дейността на РС „ПБС” – Девин през първототримесечие на 2009 година.

/17-13-13/ 

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Допълване на списъка с улиците за реконструкция от обект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Девин”. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 263 от 22.04.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде извършена промяна и от целевите средства за обект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Девин” да бъдат финансирани следните обекти: ул.„Бузлуджа”, ул.„Шипка”, ул.„Младост”, ул.„Младежка”, ул.„Балкан” и ул.„Опълченска”.

/17-15-15/ 

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Изграждане на отоплителна централа на база биомаса и топлофициране на „МБАЛ – Девин” ЕАД. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 264 от 22.04.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава принципно съгласие за изграждане на отоплителна централа на база биомаса и топлофициране на „МБАЛ – Девин” ЕАД.

/17-14-13/ 

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Изменение на решение №46 от 16.04.2009 година, по протокол №6.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№ 277 от 13.05.2009 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИ:

     1. Изменя точка 1-ва на свое Решение №46 от 16.04.2009 година, по протокол №6, на: „Дава съгласие да се продаде земя - частна общинска собственост, УПИ ІХ, кв.28 по ПУП на с.Триград, община Девин с площ 674(шестстотин седемдесет и четири) кв.м. на Пламен Минчев Чолаков и Дафинка Вергилова Чолакова за сумата от 5771(пет хиляди седемстотин седемдесет и един) лева без ДДС.”.

/17-13-13/ 

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 21.05.2009 година, Протокол №8

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на пристрояване и надстрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 278 от 12.05.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване и надстрояване с разгъната застроена площ 634,20(шестстотин тридесет и четири цяло и двадесет) кв.м., върху общински недвижим имот - УПИ ХХІV, кв.25 по ПУП на гр.Девин, на „Хавиланд”ООД гр.Девин за сумата от 4709(четири хиляди седемстотин и девет) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-14-14/ 

                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер