Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №59 и Решение №60 на Общински съвет - Девин, приети на извънредните заседания проведени на 15.04.2016 г. и на 18.04.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

РЕШЕНИЕ №59

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 15.04.2016 г., Протокол № 4

Относно: Даване съгласие МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр. Девин да кандидатства и изпълнява като партньор на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничната зона”. (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities.) С акроним „ Equal2Health”.

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 70 от 14.04.2016 г. на председателя на Общински съвет - Девин – Руси Вадимов Чаушев и становища от ПК „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП”, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

 

РЕШИ:

      1.Общински съвет гр.Девин дава съгласие МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД да кандидатства и изпълнява като партньор проект със заглавие „ Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничната зона”. ( Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities.) С акроним „ Equal2Health”, с водещ партньор Многопрофилна болница „ Папаниколау”, гр.Солун, Република Гърция, по втора покана на Програмата за Трансгранично сътрудничество „Гърция – България 2014-2020”, приоритетна ос 4 „Социално включване, мерки срещу бедността и всякаква дискриминация” по инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местно развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и развлекателни услуги и преход от институционални услуги към услуги предоставяни от общността. Специфична цел: Подобряване на достъпа до първична и спешна помощ ( в изолирани и нуждаещи се общности) в Трансграничната зона”. Активите, закупени за изпълнението на проекта се дават за безвъзмездно право на ползване за целите на проекта за най- малко 5 години след приключване на проекта.

      2.Общински съвет Девин упълномощава д-р Радка Грозданова в качеството и на Изпълнителен директор на МБАЛ „ ДЕВИН „ ЕАД да управлява процеса на кандидатстване и изпълнение на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничната зона”. ( Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities.) С акроним „ Equal2Health”, да сключва договори, издава заповеди, назначава персонал и всички други дейности свързани с кандидатстването, управлението и изпълнението на проекта.

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

Общ брой - 17

Присъствали - 15

Гласували „за“ – 15

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 60

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 18.04.2016 г., Протокол № 5

 

Относно:Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение с акроним ReUse (Повторно използване) по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция - България 2014 – 2020г., /INTERREG V-A Greece–Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme/, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9с „Предоставяне подкрепа за социални предприятия”, Специфична цел 4.2.: Подкрепа за социални предприятия

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 71 от 15.04.2016 г. на Кмета на Община Девин – Владимир Солаков и становище на ПК „БФЕФП”, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

РЕШИ:

 

1. Общински съвет - Девин дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение с акроним ReUse (Повторно използване) по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 /INTERREG V-A Greece–Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme/, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9с „Предоставяне подкрепа за социални предприятия”, Специфична цел 4.2.: Подкрепа за социални предприятия.

 

2. Възлага на Кмета на община Девин да проведе всички изисквани процедури и дейности по подготовка и подаване в срок на проектното предложение, включително и да сключи партньорско споразумение с другите партньори по проекта.

 

 

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

Общ брой - 17

Присъствали - 14

Гласували „за“ – 14

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер