Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 24.04.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 24.04.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 49

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Проекта за Областна здравна карта на област Смолян.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Писмо с вх.№245 от 08.04.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и Предложение с вх.№ 261 от 17.04.2009 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема Становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” относно проекта за Областна здравна карта на област Смолян, разработен от РЦЗ - Смолян.

     2. Изразява несъгласие с предложения проект на Областна здравна карта на област Смолян, разработен от РЦЗ – Смолян, в частта касаеща закриването на хирургичното отделение в „МБАЛ – Девин” ЕАД.

     3. Възлага на кмета на Община Девин да задължи представителя на Община Девин в Областната комисия назначена със Заповед №РД 09-121 от 10.03.2009 година на Министъра на здравеопазването, да гласува против проекта за Областна здравна карта на област Смолян, разработен от РЦЗ – Смолян, в частта касаеща закриването на хирургичното отделение в „МБАЛ – Девин” ЕАД.

/17-13-13/

                                                  Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд на земеделски стопани или техните сдружения.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 151 от 09.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.48а от Закона за допитване до народа,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предоставят за срок до 5(пет) години пасища и мери от общинския поземлен фонд, за общо ползване от регистрирани земеделски стопани или техните сдружения, за отглеждане на животни, съгласно приложените списъци с данни на земеделски стопани - животновъди, отглежданите от тях животни и приложените справки с данни за физическите блокове и парцели на общинските мери и пасища и приетия национален стандарт 4.1”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

     2. Определя годишна такса за ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд в размер на 1(един)  лев за 0,1ha(нула цяло и един хектара).

     3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договори с регистрираните земеделски стопани или техните сдружения при спазване на условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние.

/17-11-11/                                                  

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО : Предоставяне под наем на земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 151 от 09.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.1 и ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасища и мери, на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения по приложените списъци на земеделските производители –животновъди и приложените справки за наличните земеделски земи за срок до 4(четири) години.

     2. Определя годишен наем на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в размер на 1(един) лев за 0,1ha(нула цяло и един хектара) за всички категории.

     3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договори с регистрираните земеделски стопани или техните сдружения при спазване на условията за поддържане на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  в добро земеделско и екологично състояние.

/17-12-12/ 

                                                                 Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО : Предоставяне на пасища и мери от Държавния поземлен фонд на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 152 от 09.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.48а от Закона за допитване до народа,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предоставят пасища и мери от Държавния поземлен фонд, за общо ползване от регистрирани земеделски производители и фермери или техните сдружения, за отглеждане на животни, съгласно приложените списъци на земеделските производители –животновъди и приложените справки за наличните пасища и мери и приетия национален стандарт 4.1”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

     2. Съгласно Заповед №РД46-124 от 04.02.2009 година на Министерството на земеделието и храните, таксата за ползване на мерите и пасищата от Държавния поземлен фонд е идентична с тази определена за общинските мери и пасища - 1(един) лев за 0,1ha(нула цяло и един хектара).                                                                                                                                                                            

/17-11-11/

                                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е  53

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Приемане на Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в Община Девин за периода 2009-2011 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 253 от 15.04.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в Община Девин за периода 2009-2011 година, съгласно приложението. 

/17-12-12/                                                  

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 54

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Предложение за защитени училища на територията на Община Девин за учебната 2009/2010 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 254 от 15.04.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 от ПМС №212 от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране,

РЕШИ:

     1. Предлага на Министъра на образованието и науката в Списъка на защитените училища за учебната 2009/2010 година да останат четирите защитени училища на територията на Община Девин през учебната 2008/2009 година, както следва:             

     1.1. ОУ„Димитър Благоев” – с.Осиково;             

     1.2. ОУ„Христо Ботев” – с.Лясково;             

     1.3. ОУ„Отец Паисий” – с.Селча;             

     1.4. ОУ„Иван Вазов” – с.Триград.           

     2. Възлага на кмета на Община Девин да внесе мотивирано предложение за защитените училища по т.1 в Министерството на образованието и науката в срок до 30 юни 2009 година, като към предложението се приложи и становище на началника на Регионалния инспекторат по образованието - гр.Смолян.

/17-13-13/                                                  

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 55

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Приемане на отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 година.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 154 от 10.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,

РЕШИ:

     1. Приема отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Девин за 2008 година, съгласно приложението.

/17-13-13/                                                  

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 56

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Замяна на имоти частна общинска собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 227 от 30.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1, във връзка с ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се извърши замяна на общинската част от УПИ VІ, кв.51 по ПУП на гр.Девин с площ 416/2005 идеални части със цена 9984 лева без ДДС с част от имот с пл.№1481(бивш пл.№1397) с площ 170 кв.м. в кв.51 по ПУП на гр.Девин собственост на „ИСА – ИНЖИНЕРИНГ” гр.София и цена 4080лева без ДДС, като преобретателят да заплати разликата в цената на имотите в размер на 5904 лева без ДДС, местен данък 2,6% и 2% режийни разноски от стойността на общинския имот.

     2. Дава съгласие да се извърши замяна на общинската част от УПИ V, кв.51 по ПУП на гр.Девин с площ 320/1272 идеални части със цена 7680 лева без ДДС с част от имот с пл.№1395 в УПИ V, кв.51 по ПУП на гр.Девин с площ 11 кв.м. и цена 264 лева собственост на Пламен Захариев и Анелия Панайотова и част от имот с пл.№1396 в УПИ ІV, кв.50 по ПУП на гр.Девин с площ 150 кв.м. и цена 3600 лева без ДДС, собственост на Пламен Захариев и Анелия Панайотова, като преобретателите да заплатят разликата в цената на имотите в размер на 3816 лева без ДДС, местен данък 2,6% и 2% режийни разноски от стойността на общинския имот.

     3. Утвърждава проекто договорите за замяна на имотите по т.1 и т.2.

/17-12-12/                                                  

                                                       Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2009 година, Протокол №7

     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физическо лице.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 777 от 22.10.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Девин и Костадин Веселинов Хаджийски върху УПИ ХХVІІ, кв.2 по ПУП на с.Триград, целия с площ 705(седемстотин и пет) кв.м. от които 362/705 идеални части са собственост на Община Девин, а 343/705 идеални части са собственост на Костадин Веселинов Хаджийски, като частта на Община Девин от 362/705 идеални части да се продадат на Костадин Веселинов Хаджийски за сумата от 3258 (три хиляди двеста петдесет и осем) лева без ДДС.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнения на т.1 от решението.

/17-12-12/

                                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер