Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 16.04.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 16.04.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 32 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху общински обект „Стадион с лекоатлетическа писта”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 157 от 10.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от Закона за концесиите, 

Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие да се предприемат действия по прекратяване на Договор №22/07.03.2006 година за предоставяне на концесия върху общински обект „Стадион с лекоатлетическа писта” между Община Девин и „Еконейчър груп”ООД – гр.Девин.

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да проведе преговорите по прекратяване на договора по т.1 с концесионера „Еконейчър груп”ООД – гр.Девин.  

/17-14-14/

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 205 от 23.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

РЕШИ: 

     1. Обявява за частна общинска собственост административна сграда в гр.Девин, ул.„Цветан Зангов”, масивна на два етажа, със застроена площ 222(двеста двадесет и два) кв.м., ведно с прилежащ терен УПИ V, кв.42 по ПУП на гр.Девин с площ 585(петстотин осемдесет и пет) кв.м..  

/17-14-14/

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за наем на общински имот – терен с пл.№1497, кв.154 по ПУП на гр.Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 171 от 17.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §78, ал.2 от Закона за общинската собственост, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се удължи срока на договора за наем на общински имот – терен с пл.№1497, кв.154 по ПУП на гр.Девин с площ 20(двадесет) кв.м., сключен между Община Девин и ЕТ„ТЕДИ – КИТИ” – Теодора Иванова, за срок до 4(четири) години, считано от 01.04.2009 година.   

/17-13-13/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 242 от 08.04.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения, считано от 01.01.2009 година, на кмета на Община Девин и на кметовете на кметства в Община Девин, както следва:

     1.1. Кмет на Община Девин                    -          1462 лв. 

     1.2. Кмет на кметство с.Беден               -            616 лв. 

     1.3. Кмет на кметство с.Брезе               -            616 лв. 

     1.4. Кмет на кметство с.Грохотно         -            667 лв. 

     1.5. Кмет на кметство с.Гьоврен           -            667 лв. 

     1.6. Кмет на кметство с.Триград            -            667 лв. 

     1.7. Кмет на кметство с.Жребово         -            616 лв. 

     1.8. Кмет на кметство с.Михалково      -            616 лв. 

     1.9. Кмет на кметство с.Лясково          -            667 лв.

    1.10. Кмет на кметство с.Селча               -            667 лв.

    1.11. Кмет на кметство с.Стоманево      -            616 лв.

    1.12. Кмет на кметство с.Осиково          -            616 лв.  

/17-14-13/

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 36

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за привличане на външно финансиране (кредит) за изготвяне на общински инвестиционен проект в полза на местната общност „Изработване на цялостен проект за изграждане, ремонт и рехабилитация на В и К мрежа, пътна и улична инфраструктура в гр.Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Селча, Стоманово, Осиково и Чуреково, комплексна Спортна зала-Девин и ландшафтно оформление на гр.Девин и кв.Настан”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 252 от 15.04.2009 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, Протокола от проведеното публично обсъждане с местната общност и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг,

РЕШИ:            

     1. Дава съгласие Община Девин да привлече кредит, с който да се финансира изготвяне на общински инвестиционен проект в полза на местната общност „Изработване на цялостен проект за изграждане, ремонт и рехабилитация на В и К мрежа, пътна и улична инфраструктура в гр.Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Селча, Стоманово, Осиково и Чуреково, комплексна Спортна зала-Девин и ландшафтно оформление на гр.Девин и кв.Настан”, при следните параметри:           

     1.1. Максимален размер на кредита -  1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева;           

     1.2. Срок на погасяване на кредита  - 15 (петнадесет) години;           

     1.3. Гратисен период - шест месеца;           

     1.4. Обезпечение - бъдещи собствени приходи по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети и обща изравнителна субсидия по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети;           

     1.5. Лихва по кредита да не надвишава годишно 10 (десет)%;           

     1.6. Такса за управление на кредита да не надвишава 0.5 (нула цяло и пет) %;           

     1.7. Такса ангажимент върху неусвоената част от кредита да не надвишава 1 (един)%;           

     1.8. Такса за предсрочно погасяване на кредита – да не надвишава 0.5 (нула цяло и пет)% върху предсрочно погасената сума.

     2. Вноските по кредита да бъдат разчетени в бюджетите и проектобюджетите на Община Девин за съответните години от 2009 година по нататък, като средства за изплащане на дължимите по кредитния договор главници, лихви и такси.

     3. Възлага на кмета на Община Девин да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, спазвайки Закона за обществените поръчки и параметрите указани в т.1-ва.

 

/17-14-14/

                                                                 Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на ПУП в кв.20 с.Чуреково. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 142 от 04.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се измени подробния устройствен план на кв.20 в с.Чуреково, като от УПИ ІІ се образуват четири нови поземлени имота, както следва: УПИ ІІ с площ 1800(хиляда и осемстотин) кв.м. – собственост на Петър Цикалов, УПИ V „За обществено обслужване” – собственост на Община Девин, УПИ VІ „За параклис” – собственост на Община Девин и УПИ VІІ „За обществено обслужване” – собственост на Община Девин, съгласно скица №54 „Мотивирано предложение за изменение на ПР на УПИ ІІ, кв.20 в с.Чуреково и обособяване на нови УПИ-та” от 03.02.2009 година.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1.

/17-14-14/

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на ПУП в кв.14 с.Грохотно. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 230 от 30.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се измени подробния устройствен план на кв.14, по ПУП на с.Грохотно, като в новообразуваното УПИ VІІІ се включи и общински имот с площ 91(деветдесет и един) кв.м. – част от общински имот с пл.№93, съгласно мотивираното предложение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за имот 107,108, кв.14, с.Грохотно.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Отреждане на имот - частна общинска собственост, за изграждане на социално жилище.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 140 от 04.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Отрежда УПИ Х, кв.16 по ПУП на с.Грохотно, община Девин,с площ 459(четиристотин петдесет и девет) кв.м., за парцел за изграждане на социално жилище.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 141 от 04.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49а, ал.1 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди право на строеж, без търг или конкурс, върху имот - частна общинска собственост УПИ Х, кв.16 по ПУП на с.Грохотно с площ 459(четиристотин петдесет и девет) кв.м. на Орхан Ахмедов Къртълов от с.Грохотно за сумата от 1258(хиляда двеста петдесет и осем) лева без ДДС.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 827 от 18.11.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на Сунай Кадриев Делиеминов от с.Лясково, върху общински имот с пл.№017191, с площ 3000(три хиляди) кв.м., местност „Кучинеща”, землище на с.Лясково, за изграждане на кравеферма.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.1.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 144 от 05.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване с площ 20(двадесет) кв.м., върху общински недвижим имот - УПИ LVІІІ, кв.86 по ПУП на гр.Девин, на Вили Демиров Чаушев за сумата от 137(сто тридесет и седем) лева без ДДС, съгласно скица №560 от 15.07.2008 година.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 228 от 30.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване с площ 60(шестдесет) кв.м., за изграждане на гараж, върху общински недвижим имот - УПИ ХХVІІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин, на Севда Георгиева Тюфекчиева за сумата от 448(четиристотин четиридесет и осем) лева без ДДС, съгласно скица №861 от 13.11.2008 година.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-11-11/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на пристрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 229 от 30.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване с площ 81(осемдесет и един) кв.м., за изграждане на подземен гараж и открито барбекю, върху общински недвижим имот - УПИ ХХVІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин, на Росица Събева Радева и Захаринка Събева Радулова за сумата от 556(петстотин петдесет и шест) лева без ДДС, съгласно скица №760 от 26.09.2008 година.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 145 от 05.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя - частна общинска собственост, УПИ ХХІІІ, кв.17 по ПУП на с.Беден, община Девин с площ 444(четиристотин четиридесет и четири) кв.м. на Стоян Генчев Сустов, Захаринка Велинова Сустова, Владо Генчев Сустов и Красимира Младенова Сустова за сумата от 1289(хиляда двеста осемдесет и девет) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 146 от 05.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя - частна общинска собственост, УПИ ІХ, кв.28 по ПУП на с.Триград, община Девин с площ 674(шестстотин седемдесет и четири) кв.м. на Пламен Минчев Солаков за сумата от 5771(пет хиляди седемстотин седемдесет и един) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-15-15/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 47

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физическо лице.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 192 от 17.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Девин и Сергей Росенов Камберов върху УПИ Х, кв.50 по ПУП на град Девин, целия с площ 957(деветстотин петдесет и седем) кв.м. от които 277/957 идеални части са собственост на Община Девин, а 680/957 идеални части са собственост на Сергей Росенов Камберов, като частта на Община Девин от 277/957 идеални части да се продадат на Сергей Росенов Камберов за сумата от 3324(три хиляди триста двадесет и четири) лева без ДДС.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнения на т.1 от решението.

/17-13-13/ 

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 16.04.2009 година, Протокол №6

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план в кв.48 по ПУП на град Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№ 244 от 08.04.2009 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общинския съвет, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.2, т.6 и § 8 на Преходните разпоредби от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се измени подробния устройствен план в кв.48 по ПУП на град Девин, като регулационна линия между УПИ ХІ и УПИ ХІІ се постави в съответствие със съществуващата имотна граница.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на т.1 от решението.

/17-14-12/

                                                   Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер