Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Проведе се заключителната пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Проведе се заключителната пресконференция по проект

„Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 

На 19 март 2014 г. (сряда), в заседателната зала на община Девин, се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, финансиран с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от Община Девин в периода от 09 октомври 2012 г. до 09 април 2014 г., целевата група е Общинска администрация – Девин, а максималната обща сума на проекта е 84 114,88 лв. Предоставената безвъзмездната финансова помощ е по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

 Пресконференцията е елемент от дейностите за информация и публичност. Участие в нея взеха Владимир Даскалов – зам.-кмет на община Девин, Росен Даскалов – зам.-председател на Общински съвет – Девин, кметове на кметства и кметски наместници, началници на отдели и служители от общинската администрация, представители на неправителствени организации.

Ръководителят на проекта – Елка Станчева, началник на отдел „Административно обслужване” в Община Девин, припомни, че основната цел на проекта е: Оптимизиране на структурата на Общинска администрация – Девин за ефективно изпълнение на функциите й.

 

Г-жа Станчева представи на присъстващите резултатите по извършваните осем дейности. В изпълнение на проекта е проведен функционален анализ на общинската администрация и от 01 ноември 2013 г. е оптимизирана и въведена нова структура. Разработени са нов устройствен правилник и вътрешни правила за управление на риска и за организацията на административното обслужване в Община Девин. Обучени са 98 ръководители и служители за прилагане на новите правила, с цел подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената. Извършен е мониторинг на изпълнение на препоръките от функционалния анализ, а резултатите са представени на 3 информационни срещи със заинтересованите страни.

 


 

За осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати по проекта е разработен План за действие до края на 2014 г. Съгласно Единната методология за функционален анализ в държавната администрация, приложена при реализиране на основните дейности по проекта, Общинска администрация – Девин ще извършва преглед на изпълнението, ще планира подобрения и ще усъвършенства и оптимизира дейността си на всеки шест месеца.

 

Реализираните проектни цели и дейности допринасят за реализиране и усъвършенстване на политиката за добро управление и повлияват ползотворно партньорските отношения на общинската администрация с общинския съвет, гражданите и бизнес групите в общината. Създадени са условия за непрекъснато организационно развитие на общинската администрацията – гаранция за устойчивост на резултатите, насочени към подобряване на ефективността и все по-пълно удовлетворяване на потребностите на ползвателите на административни услуги.

 

Обществеността ще бъде информирана за развитието на процесите, както и до сега – чрез интернет страницата на община Девин (www.devin.bg) и чрез регионалните средства за масово осведомяване.

 

Линк – Брошура - 1, 2

 

Линк – Презентация от заключителната пресконференцияПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер