Начало ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

 

 

Проекти заенергийна ефективностна жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

 ________________________________________

 

До 100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

 

Проектите и проектните дейности по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014 – 2020, процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” са насочени към обновяване на жилищни сгради, като с тях се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-висококачество на жизнената среда.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Собственици на еднофамилни жилищни сгради и собствениците на самостоятелни обекти /ССО/, в многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост, са крайни ползватели на помощта за енергийно обновяване в допустимите за финансиране сгради.

 

Допустими за енергийно обновяване са:

 • еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. ;
 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Собствениците/Сдружението/сдруженията на собствениците/СС/подава/т заявление за обновяване на цялата сграда.

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

По външните сградни ограждащи елементи:

 

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

 

По системите за поддържане на микроклимата:

 

 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на Собственици на Самостоятелни Обекти/ вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата);
 • монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива 2012/27/ЕС (където е приложимо);

 

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

      3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на жилищни сгради;

      4. Подобряване достъпа за лица с увреждания.

 

Няма да се финансират:

 • Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.
 • Подмяна на асансьори с втора употреба.
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 

Стъпка 1

Етажната собственост учредява и регистрира Сдружение на собствениците по реда на раздел III от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

 

Стъпка 2

Сдружение на собствениците заявяват интерес пред общината чрез заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за участие в проекта на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектуват и подават в деловодството на община Девин.

 

Стъпка 3

След получено ЗИФП екип от община Девин проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка.

 

Стъпка 4

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването

 

Стъпка5

Сдружението на собствениците осъществява контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

 

 1. Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите.
 2. Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите.
 3. Разработване на технически/работен проект за нуждите на обновяването.
 4. Изпълнение на СМР, строителен надзор, авторски надзор.
 5. Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР.

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер