Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 26.03.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 26.03.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2008 година . 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 135 от 27.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг, 

Р Е Ш И : 

     1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2008 година, съгласно приложението.

/17-15-15/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на приходите и разходите от приватизацията на общински обекти за 2008 година и приемане на план-сметка за 2009 година. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 136 от 27.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Р Е Ш И : 

     1. Приема отчета за приходите и разходите от приватизацията на общински обекти за 2008 година, съгласно приложение №1. 2. Приема план-сметката за приходите и разходите от приватизацията на общински обекти за 2009 година, съгласно приложение №2.  

/17-15-12/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5  

     ОТНОСНО : Приемане на бюджета на Община Девин за 2009 година. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 137 от 27.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12 от Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година и ПМС №27 от 09.02.2009 година, 

Р Е Ш И : 

1. Приема бюджета на Община Девин за 2009 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 13 517 181 лева, съгласно Приложения №1.1 и №2.1

1.1.1. Приходи за финансиране на държавни дейности в размер на            4 576 491 лева

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на                        3 149 149 лева

1.1.1.2. Преходен остатък от 2008 г. в размер на                                             1 427 342 лева

съгласно Приложение №14

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                              8 940 690 лева

1.1.2.1. Данъчни приходи                                                                                     431 000 лева

1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                                              1 746 491 лева

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                                                 822 000 лева

1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                             193 200 лева

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности          3 806 400 лева           

           в т.ч.   - за екологични обекти                                                               3 362 000 лева                       

                     - за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА      219 700 лева                       

                     - за изграждане и основен ремонт на общински пътища            224 700 лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки                                                                                                                  (-24 000) лева

1.1.2.7. Погасени временни безлихвени заеми от ПУДООС                         (-49 988) лева

1.1.2.8. Заеми от други банки(заеми и погашения на главница)                       92 479 лева

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми от набирателна сметка                       (-391 000) лева

1.1.2.10. Преходен остатък от 2008 година                                                      2 314 108 лева

съгласно Приложение №14

1.2. По разходите в размер на 13 517 181 лева разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №2.1 и №2.2

1.2.1. Разходи за държавни дейности   в размер на                                        4 576 491 лева

в т.ч.   - Преходен остатък от 2008 г.                                                                1 427 342 лева           

- Резерв по чл.17 от ЗДБРБ за 2009 г.                                                                 314 915 лева

1.2.2. Разходи за местни дейности  в размер на                                              8 777 940 лева 

в т.ч.   - Преходен остатък от 2008 г.                                                                2 314 108 лева           

- Резерв по чл.17 от ЗДБРБ за 2009 г.                                                                 482 160 лева           

- Резерв по чл.14 от Закона за общинския бюджет                                              10 000 лева

1.2.3. Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи      162 750 лева

съгласно  Приложение №2.3.

1.3. Размер на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджет 2009 година в размер на 168 809 лева.

1.4. Размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2009 година в размер на 18 000 лева.

1.5. Приема поименен списък за капиталови разходи, съгласно Приложение№12.

2. Определя максималния размер на новия общински дълг за 2009 година в размер на 1 100 000 лева или общия размер на общинския дълг към 31.12.2009 година в размер на 2 612 875 лева.

3. Приема следните лимити за разходи:           

3.1. На основание чл.41 от ПМС №27/09.02.2009 г. определя разходи за представителни цели както следва:           

- на кмета на Община Девин                                             - 30 000 лева           

- на председателя на Общински съвет- Девин                 - 15 000 лева           

- на кметовете на селата в общината по                            -      200 лева           

- на кметските наместници по                                           -      150 лева;           

3.2. На основание чл.31 от ПМС №27 от 2009 година приема да се извършват разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на 2 000 лева. Утвърждава помощи  по решение на Общински съвет в размер на 4000 лева. Упълномощава кмета на общината да отпуща помощи в размер до 100 лева за едно лице въз основа на протокол от назначената със заповед на кмета комисия към Общинска администрация, а над 100 лева след решение на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” към Общински съвет – Девин;           

3.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации в размер на 4000 лева;           

3.4.Приема сумата от 10500 лева за покриване на разходи за издръжка на клубове на пенсионери, инвалиди и други както следва:                       

3.4.1. Клуб на пенсионера  Девин                          - 5 000 лева                       

3.4.2. Клуб на пенсионера  кв.Настан       - 4 000 лева                       

3.4.3. Клуб на слепите Девин                      -    500 лева                       

3.4.4. Клуб на инвалидите  Девин             -    500 лева                       

3.4.5. Резерв                                                 -    500 лева;           

3.5. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта приема да се подпомогнат спортните клубове в общината за финансиране на масови спортни прояви в размер на 10000 лева. Изразходването на средствата да става на база договори с клубовете и решение на Общинска експертна комисия по насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта;           

3.6. На основание чл.25, ал.2 от ПМС №27 от 09.02.2009 година се определят средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3% на база на начислените средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.

 4. На основание чл.83, ал.3 от ПМС №27 от 09.02.2009 година утвърждава поименен списък на педагогическия персонал във функция ”Образование”, които имат право на заплащане на част от транспортни разходи съгласно предоставени допълнително средства от централния бюджет, съгласно Приложение №13.             

4.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.4. и размера на средствата в рамките на 85% от действителните разходи.

5. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно Приложение №15 за делегирани от държавата дейности и за местните дейности.

6 На основание чл.24 от Закона за общинските бюджети, дава съгласие възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на бюджета през годината да се покрива с временни безлихвени заеми от извънбюджетните средства и фондове на общината.

7. Упълномощава кмета на Община Девин да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

8. Задължава кмета на общината:           

8.1. Да разработи бюджета по пълна бюджетна класификация;           

8.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;           

8.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;           

8.4 Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегирани от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

9. Упълномощава кмета да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпили средства от дарения, съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.

10. В изпълнения на правомощията си кметът на Община Девин да издава заповеди. 

/17-16-11/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Отреждане на терен за нов гробищен парк в град Девин. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 64 от 03.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.11 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие да бъде започната процедура по отреждане на гробищен парк в град Девин върху имоти частна собственост с номера ПИ- 179005, 179006, 179007, 179008, 179009, 179010, 179011, 179012, 179014, 179015, 179016, 179017, 179018, 179019 и 179020, находящи се в местността „Орешково”, землище на град Девин.

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по изпълнение на т.1 от решението.  

/17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5 

     ОТНОСНО: Приемане на показатели за разпределение на субсидиите от държавния бюджет между превозвачите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози на територията на Община Девин. Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 150 от 09.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба” и „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба №3 от 04.04.2005 година на Министерството на финансите, 

Р Е Ш И : 

     1. Приема основните показатели на механизма при разпределение на субсидиите от държавния бюджет между превозвачите, за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, както следва:

     1.1. Подлежащ на субсидиране пробег;

     1.2. Реализирана загуба на километър пробег;

     1.3. Равнище на превозната цена;

     1.4. Качество на транспортното обслужване и въздействие върху околната среда.

     2. Субсидиите за пътнически превози да се предоставят до размера на отчетената загуба от дейността, установена по данни съгласно приложение 2 на Наредба №3 от 04.04.2005 година на Министерството на финансите, в рамките на утвърдените за тази цел средства със Закона за държавния бюджет на Република България.

     3. Средствата за месец декември да се превеждат авансово на база представен очакван отчет, а разликата, ако има такава, се отразява през следващия отчетен период. 

/17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост на „Агенор”ООД. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 131 от 24.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост  и чл.62 от Закона за енергетиката, 

Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие да се учреди право на строеж без търг или конкурс с площ 4(четири) кв.м. върху общински имот – частна общинска собственост с пл.№133015, в землището на село Брезе, община Девин на „Агенор”ООД за сумата от 20(двадесет) лева без ДДС, за изграждане на стъпка за метален стълб за високо напрежение.

     2. Одобрява проекта на договора за учредяване право на строеж по т.1.  

/17-15-14/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 27 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 95 от 11.02.2009 година на Кремена Красимирова Сталева – общински съветник и председател на временната комисия за актуализация на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Р Е Ш И : 

     1. Приема Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин.

     2. Възлага на Кмета на Община Девин да публикува Наредбата във вестник „Диалог”.  

/17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 28 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 112 от 17.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, във връзка с чл.18 и чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, 

Р Е Ш И : 

      1. Приема Наредба за управление на общинските пътища.

     2. Приема тарифата за таксите, които се събират при специално ползване на общинските пътища, която е неразделна част от Наредбата по т.1, съгласно Приложение №1.  

/17-16-15/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е № 29 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5   

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 113 от 17.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл.3 от Закона за движение по пътищата, 

Р Е Ш И : 

     1. Приема Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин.  

/17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 30

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5 

     ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№ 196 от 18.03.2009 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общинския съвет и изслуша предложението на Карамфил Фиданов Каров – общински съветник, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     1. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

     1.1. Изменя Чл.23, ал.1, т.7 на: „да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си като общински съветник”;

     1.2. Изменя Чл.23, ал.2 на: „Възнаграждението на общинският съветник за един месец по ал.1, т.7 е в размер 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.”;

     1.3. Изменя чл.41, ал.1 на: „За отсъствие, закъснение или преждевременно напускане на заседание на общинския съвет, постоянна или временна комисия, възнаграждението на общинския съветник по чл.23, ал.2 се намалява, както следва:   

        1. за отсъствие от заседание на общинския съвет с 20 на сто от възнаграждението по чл.23, ал.2;   

        2. за  закъснение или преждевременно напускане на заседание на общинския съвет с  10 на сто от възнаграждението по чл.23, ал.2;   

       3. за отсъствие от заседание на постоянна или временна комисия с 10 на сто от възнаграждението по чл.23, ал.2.”;

     1.4. Изменя чл.19, т.5 на: „Получава възнаграждение в размер на 140%(сто и четиридесет процента) от възнаграждението по чл.23, ал.2.”;

     1.5. В чл.51 създава нова ал.3 „Постоянните комисии могат да избират от своя състав заместник-председател на комисията.”;

     1.6. Изменя чл.53, ал.1 на: „Постоянните комисии провеждат редовни заседания не по-малко от 2(два) пъти месечно.”;

     1.7. Изменя чл.18 на: „Председателят на Общински съвет- Девин получава възнаграждение, в размер на 80% (осемдесет процента) от брутното трудово възнаграждение на кмета на Община Девин.”. 

/17-16-15/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 31 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 26.03.2009 г., Протокол №5  

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №137 от 03.10.2008 година на Общински съвет- Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 219 от 25.03.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс, 

РЕШИ: 

     1. Изменя т.1 на свое Решение №137 от 03.10.2008 година по протокол №16 на „Удостоверява, че дейностите свързани с реконструкция и изграждане на улични мрежи, тротоари, площади, улично осветление, паркоустрояване и благоустройство в гр.Девин и селата Стоманово, Селча, Осиково, Грохотно, Беден, Брезе, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Чуреково и реконструкция на път SML2071:(път ІІІ-866 Михалково-Кричим)-с.Осиково допустими по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони, съответстват на приоритетите на „Общински план за развитие на Община Девин  2007 – 2013г.”.”.  

/17-16-14/

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер