Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №22 на Общински съвет - Девин, прието на извънредното заседание проведено на 07.12.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

РЕШЕНИЕ № 22

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 07.12.2015г., Протокол № 4

 

Отностно:Кандидатстване на община Девин с проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул.”Кокиче”

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 154/26.11.2015 г. на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов, и след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Общински съвет – Девин дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 150 838.82 лева с ДДС /сто и петдесет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия, настъпили в периода от 30 януари до 04 февруари 2015 г.

2. Общински съвет – Девин декларира, че:

 - Разходите за съответната операция са за щети, настъпили като пряка последица от природното бедствие от периода 30 януари – 4 февруари 2015 г. и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди природното бедствие;

 - Ще бъде осигурен собствения принос на кандидата община Девин по проекта в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна финансова помощ за област Смолян;

 - Ще бъде поет ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай, че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на природното бедствие от 30 януари – 4 февруари 2015 г.

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички действия по изпълнение на т.1 от решението.

4. Допуска незабавно предварително изпълнение на Решението по чл.60 от АПК.

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

Общ брой - 17

Присъствали – 13

Гласували „за“ - 13

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер