Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение №4 на Общински съвет - Девин, прието на извънредното заседание проведено на 17.11.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е № 4

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 17.11.2015г., Протокол № 2

Отностно:Кандидатстване на община Девин с проект „Изграждане на подпорна стена по река „Въча” в участъка между о.т. 1196-1195, о.т. 1194-1440, гр. Девин”

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 134 от 11.11.2015 г. на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Девин дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект „Изграждане на подпорна стена по река „Въча” в участъка между о.т. 1196-1195, о.т. 1194-1440, гр. Девин” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия, настъпили в периода от 30 януари до 04 февруари 2015 г.

 

2. Общински съвет – Девин декларира, че:

- Разходите за съответната операция са за щети, настъпили като пряка последица от природното бедствие от периода 30 януари – 4 февруари 2015 г. и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди природното бедствие;

- Ще бъде осигурен собствения принос на кандидата община Девин по проекта в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна финансова помощ за област Смолян;

- Ще бъде поет ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай, че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на природното бедствие от 30 януари – 4 февруари 2015 г.

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички действия по изпълнение на т.1 от решението.

 

4. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК.

 

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

Общ брой - 17

Присъствали - 16

Гласували „за“ - 16

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер