Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покани за публично обсъждане за поемане на краткосрочни общински дългове за финализиране на пет проекта на общината
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Алеи на туриста” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №245/21.10.2013 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 317 653,52 лв. без ДДС. По проекта е получено авансово плащане в размер на 50%, а предвидените дейности, включващи монтиране на габиони и асфалтови работи по ул. „Горица” от км 0+000 до км 0+307,81; паркоустройство на ул. „Горица” в същия участък; изграждане на чешма, изграждане на подпорни стени към кътове за отдих, доставка и засаждане на дървесна и храстова растителност,са изпълнени.

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД.

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ОТ „Пътно поддържане Пещера” ЕООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Алеи на туриста”
 2. Стойност на проекта – 381 184,22 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №245/21.10.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Пътно поддържане Пещера” ЕООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №245/21.10.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 179 766,60 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

                                                                 

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Алеи на туриста – II етап” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №272/22.11.2013 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 341 283,97 лв. без ДДС. По проекта е получено авансово плащане в размер на 50%, а предвидените дейности, включващи паркоустройство на ул. „Васил Левски” от км 0+000 до км 1+550,54 гр. Девин, изграждане на чешма и паркоустройство на алея за местност „Струилица” от км 0+000 до км 1+580,14 – гр. Девин, са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „Пътно поддържане Пещера” ЕООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Алеи на туриста – II етап”
 2. Стойност на проекта – 409 540,76 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Пътно поддържане Пещера” ЕООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №272/22.11.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Пътно поддържане Пещера” ЕООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №272/22.11.2013 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 200 546,75 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 62 469,99 лв. без ДДС. Предвидените по проекта дейности, включващи изграждане на беседка и дървен мост в местността „Шутия мост”, са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от изпълнителя на строително-монтажните работи по проекта - „Вадис” ООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „ВАДИС” ООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна”
 2. Стойност на проекта – 74 963,99 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Вадис” ООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №452/27.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Вадис” ООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №452/27.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 74 963,99 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

                   

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Обновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 366 226,35 лв. без ДДС. Предвидените по проекта дейности, включващи доставка и монтаж на фитнес уреди за открито; изграждане на площадки за риболов и наблюдение; изграждане на декоративни дървени мостове; доставка и монтаж на паркови осветители и изграждане на изкуствен воден канал, са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от изпълнителя на строително-монтажните работи по проекта - „Вадис” ООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „ВАДИС” ООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Обновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”
 2. Стойност на проекта – 439 471,62 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Вадис” ООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №425/07.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Вадис” ООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №425/07.10.2014 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 439 471,62 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Във връзка с реализиране на проект „Фестивал – „Балкански ритми – 2015”” община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ №521/07.09.2015 г. Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата одобрена стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 20 910 лв. без ДДС. Дейностите по проекта включват организиране и провеждане на международен фолклорен фестивал „Балкански ритми” в дните 19, 20 и 21 септември 2015 г. и са изпълнени.

 

За внасяне на Заявка за окончателно плащане е необходимо извършване на разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от изпълнителя, организирал фестивал „Балкански ритми”, а именно - „Реалина” ЕООД.

 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

 

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

ОТ „РЕАЛИНА” ЕООД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

 

 1. Проект „Фестивал – „Балкански ритми – 2015””
 2. Стойност на проекта – 25 092 лева с вкл. ДДС
 3. Начин на финансиране – Договор за кредит от „Реалина” ЕООД
 4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №521/07.09.2015 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.
 5. Срок за погасяване на кредита – до 8 месеца от датата на подписване на договора за кредит с „Реалина” ЕООД, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
 6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Договор за безвъзмездна помощ №521/07.09.2015 г., сключен с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група ”Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, в размерна 25 092 лв.
 7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.11.2015 год. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

 

 

                                                                                КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер