Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 27.02.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 27.02.2009 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 57 от 29.01.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, 

РЕШИ: 

     1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.  

/17-14-14/  

                                                    Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 117 от 19.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

РЕШИ: 

     1. Обявява за частна общинска собственост училищна сграда в с.Беден, масивна на три етажа, със застроена площ 650(шестстотин и петдесет) кв.м., ведно с прилежащ терен УПИ ІХ, кв.18 по ПУП на с.Беден, целия с площ 7500(седем хиляди и петстотин) кв.м..  

/17-15-15/ 

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4 

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за привличане на кредит от „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД и обезпечение на кредита. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 116 от 19.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и т.23 и ал.2 и чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД гр.Девин да ползва банков кредит, за погасяване на просрочени задължения към доставчици и за осигуряване на оборотни средства за нормално функциониране на дружеството, със следните параметри:

1.1. размер на кредита – до 400000(четиристотин хиляди) лева.

1.2. лихвен процент – до 10,5(десет цяло и пет) % брутна годишна лихва.

1.3. такса ангажимент по неусвоената част от кредита – до 1(един) % годишно.

1.4. гратисен период – 12(дванадесет) месеца.

1.5. срок на погасяване на кредита – 5(пет) години.

1.6. такса за управление на кредита – 0,5(нула цяло и пет) %. 

     2. Дава съгласие банковия кредит по точка 1-ва да бъде обезпечен с общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ триетажна масивна сграда в с.Беден със застроена площ 650(шестстотин и петдесет) кв.м., ведно с прилежащ терен УПИ ІХ, кв.18 по ПУП на с.Беден, целия с площ 7500(седем хиляди и петстотин) кв.м.. 

     3. Упълномощава кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по обезпечаване на кредита. 

     4. Задължава изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД всеки месец до 14(четиринадесето) число да представя в деловодството на Общински съвет –Девин писмен отчет за изразходваните средства от ползвания кредит по т.1 за предходния месец. 

/17-15-15/ 

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4 

     ОТНОСНО : Подпомагане с финансови средства „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД гр.Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 130 от 24.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие натрупаните задължения от „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД гр.Девин към 31.01.2009 година в размер на 819474(осемстотин и деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири) лева, ведно с натрупаните лихви и съдебни разходи по просрочени задължения, да се погасяват със средства от продажба на общинско имущество и имущество на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД. 

     2. Задължава кмета на Община Девин и изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД да представят на следващото заседание на Общински съвет – Девин списъци с общински и на дружеството имоти с продажбата на които биха могли да бъдат погасени задълженията на дружеството. 

/17-14-13/ 

                                                      Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Приемане на отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 79 от 10.02.2009 година на кмета на Община Девин и становищата на постоянните комисии, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Приема отчета на кмета на Община Девин за изпълнение на решенията на Общински съвет – Девин за периода от 09.11.2007 година до 31.12.2008 година.  

/17-13-13/ 

                                                      Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Закриване на Детски комплекс - гр.Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 77 от 10.02.2009 година на кмета на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, 

РЕШИ: 

     1. Предлага на Министъра на образованието и науката да бъде закрит Детски комплекс – гр.Девин, считано от 01.07.2009 година. 

     2. Възлага на кмета на община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на т.1 от решението.  

/17-14-9/ 

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4 

     ОТНОСНО : Утвърждаване структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена през учебната 2009/2010 година в община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 68 от 05.02.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     Утвърждава структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена в община Девин за учебната 2009/2010 година, както следва: 

     І. Училища:    

1. Средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр.Девин;    

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Девин, кв.Настан;    

3. Основно училище „Гео Милев” – с.Грохотно;    

4. Основно училище „Пейо Яворов” – с. Гьоврен;    

5. Основно училище „Иван Вазов” – с.Триград;    

6. Основно училище „Отец Паисий” – с.Селча;    

7. Основно училище „Христо Ботев” – с.Лясково;    

8. Основно училище „Димитър Благоев” – с.Осиково.  

    ІІ. Обслужващи звена:    

1. Ученическо общежитие „Васил Левски” – гр.Девин.

   ІІІ. Детски градини:    

1. Обединено детско заведение „Здравец” – гр.Девин;    

2. Обединено детско заведение „Изворче” – гр.Девин;      

 2.1. филиал с.Селча – целодневна група;      

 2.2. филиал с.Лясково – полудневна група;    

3. Целодневна детска градина „Младост” – гр.Девин, кв.Настан;    

4. Целодневна детска градина „Катя Ванчева” – с.Грохотно;    

5. Целодневна детска градина „Радост” – с.Гьоврен;      

 5.1. филиал с.Триград – целодневна група. 

/17-14-14/ 

                                                      Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Утвърждаване на Календара за културните прояви в Община Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 78 от 10.02.2009 година на кмета на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Утвърждава Календара за културните прояви през 2009 година в Община Девин, съгласно приложението.

     2. Определя средства в размер на 30000(тридесет хиляди) лева за финансиране на проявите от Календара по т.1, които да бъдат заложени в бюджета на Община Девин за 2009 година.

/17-14-11/ 

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Приемане на отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2008 година и приемане на такава за 2009 година. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 99 от 12.02.2009 година на кмета на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2008 година, съгласно приложението.

     2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2009 година, съгласно приложението.  

/17-13-13/ 

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.02.2009 г., Протокол №4  

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за изменение на ПУП . 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 34 от 26.01.2009 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, 

РЕШИ: 

     1. Дава съгласие да се измени подробния устройствен план в кв.121 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан, като се промени предназначението на УПИ Х от „парцел за здравен дом” в „парцел за жилищно строителство”, съгласно скица №130 от 25.02.2009 година.

     2. Дава съгласие да се урегулира улица в кв.121 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан в участъка от т.1006,1030 през т.1028 до т.1027.  

/17-13-13/ 

                                                     Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер