Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решение от заседанието проведено на 25.02.2009 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешение от заседанието проведено на 25.02.2009 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.02.2009 г., Протокол №3  

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №135 от 03.10.2008 година на Общински съвет- Девин. 

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Предложение с вх.№ 133 от 25.02.2009 година на Елин Елинов Андреев- председател на Общинския съвет, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

     1. Изменя свое Решение №135 от 03.10.2008 година по протокол №16, като добавя точка втора, както следва:

      т.2. Средствата по т.1 да бъдат използвани за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни битови-фекални води гр.Девин”, преди средствата да бъдат възстановени от  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, както и за покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 

/17-15-15/     

                                                                  Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер