Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А     Д Е В И Н

 

         О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост както следва УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен със ЗП - 140 кв.м. на два етажа съгласно издадена виза от 14.08.2015г. с първаночална цена 2539.20 лв. Имота е актуван с АОС 2456 от 27.08.2015г. Целия имот е с площ 1150 кв.м.

Депозит за участие в търга 10 % от цената на имота, който да се внесе в касата на общината до 16.00 часа на 09.11.2015г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 30.10.2015г. до 09.11.2015г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 10лв.

Срок за извършване на оглед на обектите от 30.10.2015г. до 12.00 часа на 09.11.2015 г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 30.10.2015г. до 17.00 часа на 09.11 .2015 г.

Дати за провеждане на търга на 10.11.2015г. от 15.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 20.11.2015 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 19.11.2015г.

Публикуваните обяви във вестник 24 часа,бр.276/09.10.2015г. и „Родопи вест” бр.113/08-09/.10.2015г. да се считат за невалидни.

 

 

                                                           ГЕОРГИ СЕРЕФИМОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

По заповед за заместване № РД-09-409/18.09.2015г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер