Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год.
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

          ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот частна общинска собственост:

            Незастроен имот УПИ IX, кв.109 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.506.645, по кадастрална карта на гр.Девин с площ 267 кв.м. Вид на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване до 10м. Първоначална цена 2864.00 лв. без ДДС. АОС №2468/15.10.2015г.и АОС №2520/27.09.2016г.

Депозит за участие в търга 10 % от цената на имота, който да се внесе в касата на общината до 17.00 часа на 31.05.2018г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 22.05.2018г. до 31.05.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30лв.

Срок за извършване на оглед на обектите от 22.05.2018г. до 31.05.2018 г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 22.05.2018г. до 17.00 часа на 31.05.2018 г.

Определям дата за провеждане на търга на 01.06.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 12.06.2018г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 11.06.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

                                                                      

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер