Начало ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" Финансирани проекти Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Ноември 2017г. 09:31ч.

ОБЩИНА ДЕВИН


 

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията

на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата

на Районно управление - Девин”

 

На 14 ноември 2017 г., от 14.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” № 1, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин”, Договор №BG16RFOP001-2.001-0032-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Община Девин кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализация на проекта, който е с обща стойност 481 438,25 лв.

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност в публична сграда - държавна собственост. С реализацията на проекта и изпълнение на мерките за енергийна ефективност на сградата - обект на интервенция, достигнатия клас на енергопотребление на сградата е В.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 


www.eufunds.bg

Договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C02, Проект „Въвеждане на енергоефективни мерки

на жилищни сгради на територията на град Девин”

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер